Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY


I. Údaje o společnosti (příjemci objednávky)

FOLMI Szeliga Michal
Targanice ul. Beskidzka 48,
34 120 Andrychów
Polsko

IČ DPH: PL5512433495
Telefon: + 48 888 999 304
Email: biuro@folmi.pl


II. Rozsah uplatňování Smluvních podmínek

1. Smluvní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb uzavřené společností FOLMI se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu

l. 22 Občanského zákoníku

2. Podmínky smluv jsou veřejně dostupné na internetové stránce www.folmi.pl, o které je zákazník informován před uzavřením smlouvy. Kupující uzavírá kupní smlouvu, čímž potvrzuje, že mu tyto podmínky byly zpřístupněny, a souhlasí s nimi jako nedílnou součástí smlouvy. Podmínky smluv, mohou být zákazníkovi, na vlastní žádost kdykoli zaslány i elektronickými prostředky.


III. Uzavření smlouvy; Objednávky

1. K uzavření smlouvy dochází poté, co Zákazník obdrží potvrzení objednávky vydané společností FOLMI.

2. Změny smlouvy se provedou písemně, jinak jsou neplatné.

3. Objednatel v objednávce specifikuje: název sortimentu, druh materiálu, velikost objednávky (množství v příslušných měrných jednotkách: kg, m2, m, počet kusů balení), předpokládaný termín dodání, adresu a jiné dodací podmínky, které nejsou v rozporu s podmínkami smluv. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy do 3 dnů od obdržení potvrzení objednávky nebo od zahájení smlouvy, uhradí veškeré náklady na vykonanou práci a materiál zakoupený společností FOLMI. Osoba, která podepisuje objednávku a/nebo potvrzení a není oprávněna jednat jménem Objednatele, v souladu s čl. 103 §3 Občanského zákoníku osobně a celým svým majetkem plně odpovídá za závazky vůči společnosti FOLMI.

4. Pokud Objednatel zadal objednávku, o obsahu uzavřené smlouvy s přihlédnutím k ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek rozhoduje v případě pochybností obsah potvrzení přijetí objednávky zaslané Zákazníkovi společností FOLMI.


IV. Povinnosti společnosti FOLMI

1. Společnost FOLMI je povinna vyřídit objednávku v souladu s objednávkou nebo jejím potvrzením, zabalit zboží standardním způsobem v souladu s vlastnostmi zboží, uvědomit zákazníka o přípravě výrobku k odběru a předat mu výrobek a na požádání, poskytnout informace o vlastnostech, účelu, surovinovém složení výrobku.

2. Objednávky jsou realizovány s množstevní tolerancí +/- 10%.

3. Délka pytle uvedená ve velikosti je délka od okraje po konec pytle, nikoli po těsnící část pytle.

4. Společnost FOLMI neodpovídá za obsah vytištěný na výrobcích, případné faktické chyby by měl zákazník odhalit během akceptování grafického návrhu a případné připomínky by měl zákazník nahlásit společnosti FOLMI. Pokud Objednavatel přijme vzor s chybami a společnost FOLMI, již tiskovou matrici zhotoví, změny matrice nebo výměna matrice jsou Objednateli finančně zpoplatněny.

5. Výrobky z regranulátu se vyznačují kratší trvanlivostí a pevností, mají i intenzivnější vůni než výrobky z prvotní suroviny.


V. Cena, platební podmínky

1. Aktuální cena výrobku je vždy zahrnuta v potvrzení objednávky, to neplatí, pokud společnost FOLMI akceptuje cenu uvedenou zákazníkem.

2. Na zboží s potiskem je vždy vystavena faktura – pro forma, splatná ve výši 100% hodnoty objednávky, a to před zpracováním objednávky, pokud se společnost FOLMI nedohodne s Objednatelem jinak.

3. V případě bankovního převodu je datem platby den připsání finančních prostředků na účet společnosti FOLMI.

4. V případě nedodržení termínu splatnosti bude účtován zákonný úrok z prodlení.


VI. Výdej, skladování a používání zboží

1. Výdej zboží probíhá ve skladu společnosti FOLMI nebo na místě, které společnost určí. Doručení zboží Zákazníkovi (převzetí) je potvrzeno listinou podepsanou osobou oprávněnou zastupovat Objednatele. Osoba jednající jménem Objednatele je povinna se při osobním odběru u společnosti FOLMI nebo jiném místě písemně prokázat zmocněním. V opačném případě může zástupce společnosti FOLMI odmítnout vydat zboží.

2. V případě svěření výrobku dopravci je dokladem o provedení dodávky nákladní list nebo jiné doklady související s přepravou.

3. Nebezpečí ztráty nebo poškození zboží přechází na Objednavatele jeho předáním Objednavateli, jeho zástupci nebo přepravní společnosti.

4. V případě prodlení s převzetím zboží je společnost FOLMI oprávněna účtovat smluvní pokutu za uskladnění zboží ve výši 30 PLN/paleta/týden.

5. V případě zásilek realizovaných přepravními společnostmi, spedicemi či kurýry by měl Objednatel při přebírání zboží zkontrolovat stav zboží a v případě poškození sepsat příslušný doklad s popisem poškození a předložit reklamaci přepravní společnosti.

6. Fóliové výrobky skladujte ve vhodných podmínkách a v suchých prostorách, při teplotě ne nižší než +5 stupňů Celsia a ne vyšší než +35 stupňů Celsia, ve vzdálenost minimálně 1 m od topných zařízení, přičemž fólii je třeba chránit i před přímým slunečním zářením. Zákazníkovi vzniká povinnost prokázat splnění těchto podmínek.

7. V případě zjištění vad, které nepříznivě ovlivňují další zpracování, je Objednatel povinen okamžitě zastavit výrobní proces a informovat o problémech společnost FOLMI, přičemž Objednatel může ztratit právo na jakékoli nároky.


VII. Výhrada vlastnictví prodávané věci

Společnost FOLMI si vyhrazuje právo na prodané zboží, a to až do zaplacení plné ceny Objednatelem.


VIII. Změna smluvních podmínek

Jakákoli ujednání, která mění nebo anulují kterékoli z ustanovení popsaných výše, jsou neplatná, nejsou-li potvrzena písemně.


IX. Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesprávné plnění závazků ze smlouvy, je-li způsobeno vyšší mocí.

Za vyšší moc se považují všechny okolnosti jevu, které nebylo možno předvídat nebo kterým nebylo možné zabránit, mají vnější charakter, vzhledem ke smluvním stranám a nejsou způsobeny žádnou ze smluvních stran nebo osobou, za kterou jsou smluvní strany odpovědné.


X. Místo plnění, jurisdikce

Na výklad a uplatňování této smlouvy se vztahuje polské právo. Jakékoli spory vyplývající z této smlouvy budou řešit běžné soudy příslušné pro sídlo společnosti FOLMI.